درباره من یعنی مهسا خانوم :

سلام یادم رفت سلام
اینجا  خونه زندگیمه قسمت دفتر خاطرات!  از خودم حرفای تو دلم مینویسم امکان داره یروز شاد بنویسم همراه طنز یروز غمناک همراه گریه خلاصه احتمال هرچیزی هست که من درموردش بنویسم مادی معنوی علمی فرهنگی هنری و غیره ....
بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید

صفا جان  یه چندتا چایی بیار واسه مهمونام