مثل ... تو گل گیر کردم و دچار چمچاره شدم !!!

خدا لعنت کنه مسبب این شرایطو :((

دست و دلم بکاری نمیره مگر از سر ناچاری و اجبار!

+دلم برات تنگ شده د بیا دیگه اخم

+چشم انتظاری سخته ها ... خیلی سختر از اونی که بشه فکرشو کرد 

+کاش واقعی بود...