خیلی پشیمونم 

بزرگترین پشیمونی عمرم 

ارزششو نداشت ابدا ارزششو نداشت

کاش به نشونه ها اهمیت میدادم...گریه

خیلی چیزا ارزش کنجکاوی و تا اخرش رفتن رو نداره اصلا هم ندارهگریه