سال نصف شد 

و پاییز اومد

چقد خستم 

امروز چه روزی بود مردم و زنده شدم

کاش کارا زود تموم شه 

خلاص بشم 

حوصله هیچی ندارم انگار مردم خبر ندارم

بهش گفتم نمیتونم بیام بهش برخورد 

ایندفعه دعوتم کن خودت میدونی 

تو این هیری ویری به اینم باید جواب پس بدم

سر درد ....