چندسال پیش خواست جهاز بخره یه قرون پول نداشت یه بنده خدایی ضامن شد اونم یه جهاز خوب خرید بعد تقریبا یکی دوماه عروسی بهم خورد ....

ضامن جهاز رو پس نداد به فروشنده و پول جهاز رو خودش داد 

به اونی که جهاز میخواست گفت هرموقع داشتی خرد خرد بهم بده اینم قبول کرد و گفت باشه و جهازه بالاخره لازم میشه و....

خلاصه بعد چندسال به ضامنش میگه تو منو بیچاره کردی بدبخت کردی که نبردی جهازو پس بدی من از زندگی عقب افتادم و....

خلاصه اینکه خوبی به هر کسی نیومده 

هر دفعه هم میشینه میگه فامیلای اونوریمون!خوبن پولدارن خونه فلان جا دارن خیییییییلی میلیادرن و.....

میخواستم بهش بگم اگه فامیلای اونوری خوبن چرا هر دفعه مثل ....تو گل گیر میکنی میای سراغ فامیلای اینوری؟؟؟؟!!!

ایندفعه هم میخوای جهاز بخری واسه فامیلای اینور دهن وا کنی خودم گل میگیرم اون دهنو بی چشم و روی طلبکار!!!!