خدایااااا گرمه 

ته گرفتم مثل خمیر شل و وا رفته گشتم رحمممم کن

خدایا خودت زیرشو کم کن سوخاری شدم

همچنان اثرات گرما زدگی و شل و ول شدگی در من هویداست 

با این وضع گرما هوس کلاس رفتن هم کردم خدایا یا هواس منو کور کن یا هوا رو خنکتر کن 

من دیگه طاقت ندارمممممم

خدایا رحم کن 

+همسایه سرتق و وقت نشناس و وراج را به گرمازدگی مبتلا بگردااااان الهی آمین 

+موجودات سرتق و پر رو را به سزای اعمال پرو گونانه خود برسان  خدااااا پختمممم

+یکسوال وقتی یه آدم پر رو بهتون چندباره دروغ بگه چیکارش میکنید بی تفاوت بودن دیگه مزه نداره جواب دندان شکن چی میگین بهش؟؟