اخه چقدر دو رویی تو  خجالتم خوب چیزیه 

پروردگارا لطفا هر نامردی رو سر راه هر بد اقبالی قرار نده 

با سپاس فراوان

مغزم داره صدای جنگلای امازون همراه با سوت قطار  که کنارش یه گله وحشی رم کرده میده 

انقدر که آشفته بازار مغزم