درد بزرگیه و واقعا هم درد بی درمونیه 

بهش فکر نمیکنم اهمیت نمیدم برامم مهم نیست! ولی از تو داره متلاشی میکنه منو  دارم آب میشم به معنای واقعی !

میدونم من تنها نیستم مثل من زیاده ولی من تحملشو ندارم ....

به هیچکس نمیتونم بگم چه مرگمه به هیچکس ...

فقط مجبورم تحمل کنم دردشو حسرتشو عقده هاشو 

نمیدونم نفرین، تقاص ،امتحان ،تقدیره، هرچی هست هم سخته هم تلخ، تلختر از هر زهری 

پیرم کرد....