غروب جمعه باشه 

ربنا از گوشیت پخش شه

ماه رمضون تموم شده باشه 

وقت اذان باشه ولی.....

خیلی حسرت داره...اخم