آدم وقتی میفهمه" از کسی که انتظارش رو نداره "چه فکری درموردش میکنه و چیا درموردش میگه حالش  گرفته میشه  ولی خوبیش اینه که باید یادش بمونه و حواسشو جمع کنه تا با اون طرف خیلی گرم نگیره و خیلی هم تحویلش نگیره چشمک

بعله اینطوریاست 

میدونم اینجا رو نمیخونی  ولی توقع نداشتم ازت تویی که برام عزیز بودی ولی هنوز برام محترمی با همه شیشه خرده هایی که داری:)