این مطلب صرفا جهت تست ایجاد پست با گوشی میباشد 
و فاقد ارزش قانونی میباشد
با تشکرررر
پ.ن:
ایوووووول درست شد دیگه میتونم مطلب بزارم
ابزار شادی و .... به روزهای آتی موکول مینماییم