برای هم دعا کنیم
براتون بهترین ها رو از خدا میخوام
دلتون پر از آرامش خدایی
التماس دعا